Amid EDSA protests, US former INC minister still hopeful for church’s future

REDWOOD CITY, Calif. – Thousands of members of Iglesia ni Cristo or INC have gathered in front of a shopping mall along EDSA, following an alleged order from the INC leadership.

INC members interviewed by ABS-CBN say they took to the streets to declare their support for church leaders accused of corruption and alleged abduction of INC ministers.

Protesters have accused the Philippine Department of Justice of meddling into INC affairs and giving preferential treatment to former INC minister Isaias Samson Jr., who just filed criminal charges against the INC leadership.

They say this case was prioritized by DOJ Secretary Leila De Lima.

“Bakit ang bilis?” Atty. Ferdie Topacio, an INC member, asked. “Bakit inuna pa ito, kung baga, sa pila? Ang dami pong nakapila. Bakit ito ang inuuna at personal pa ang mukhang interesado. Doon po kami naguguluhan, kaya doon po naghihimagsik ang aming kalooban. Parang personal pa siyang interesado. Na guluhin po ang aming kapatiran, na ito po ay internal lamang sa amin”

De Lima denies the accusation and says she is just doing her job.

Protesters say they are not out to topple the government and that there is order in their gathering.

Malacanang says it hopes the protest will continue to be peaceful.

Reaction in the U.S.

Meanwhile, one former INC minister based in Baltimore, Md. says despite the current divide in the church, the INC will overcome this crisis.

“We believe that the Church of Christ is the true church,” said Louie Cayabyab, who claims we has expelled by order of the INC’s leadership. “Our doctrines are impeccable and bullet proof. Yes, there are some problems that we are going through at present. But we can definitely overcome that.”

 

 

7 Comments on this post.

Leave a Reply

*

*

 • Mario
  28 August 2015 at 7:13 pm - Reply

  This is OBAMA technique, “Divide and Conquer”, Iglesia Ni Cristo finally divided.
  INC should read and study the book of “Saul Alinsky” and find out who is the Marxist that divide them.

 • kuya
  31 August 2015 at 2:51 pm - Reply

  yes you could overcome that but corruption will still continue and cloud of doubts will begin to snowball that will hit the church real hard..

 • ZEN
  31 August 2015 at 7:30 pm - Reply

  THIS IS A BLATANT LIE FROM THAT SCALAWAG (TIWALAG) LOUIE CAYABYAB WHO DI DISPICABLE ACT WHILE HE WAS INSIDE THE CHURCH THAT SHOULD ONLY BE USED FOR WORSHIP SERVICE, INSTEAD HE DELIVERED HIS DISOBEDIENCE ACT AGAINST THE RULES OF THE IGLESIA NI CRISTO! WE REGRET EVER LISTENING TO SOMEONE LIKE HIM WHO WAS LIKE THE FALSE PROPHETS WHO COME TO YOU IN SHEEP’S CLOTHING , BUT INWARDLY ARE RAVENOUS WOLVES”. LOUIE WAS LIKE THAT. NAKAKAHIYA NA NAKALUSOT ANG GANITONG IMPOSTOR NA LOIUE SA KAPILYA! BALITANG AMERICA, PLEASE BE FAIR , GIVE ALSO A SPOT TO YOUR SHOW ABOUT THE TRUE FEELINGS OF REAL OR TUNAY NA IGLESIA BRETHREN WHO DESPISE THE EVIL ACTS OF THE SCALAWAGS (ITINIWALAG) LIKE THIS LOIUE. WE DO NOT SYMPHATIZE WITH THESE TIWALAG! MATALOT KA SA DIYOS SA KALAPASTANGANAN MO LOUIE AND COHORTS! WE SUPPORT KA EDUARDO AND HIS SANGGUNIAN!

 • ZENY
  31 August 2015 at 9:37 pm - Reply

  THIS IS A BLATANT LIE FROM THAT SCALAWAG (TIWALAG) LOUIE CAYABYAB WHO DID DESPICABLE ACT WHILE HE WAS INSIDE THE CHURCH THAT SHOULD ONLY BE USED FOR WORSHIP SERVICE, INSTEAD HE DELIVERED HIS DISOBEDIENCE ACT AGAINST THE RULES OF THE IGLESIA NI CRISTO! WE REGRET EVER LISTENING TO SOMEONE LIKE HIM, WHO WAS LIKE THE FALSE PROPHETS WHO COME TO YOU IN SHEEP’S CLOTHING , BUT INWARDLY ARE RAVENOUS WOLVES”. LOUIE WAS LIKE THAT. NAKAKAHIYA NA NAKALUSOT ANG GANITONG IMPOSTOR NA LOIUE SA KAPILYA! BALITANG AMERICA, PLEASE BE FAIR , GIVE ALSO A SPOT TO YOUR SHOW ABOUT THE TRUE FEELINGS OF REAL OR TUNAY NA IGLESIA BRETHREN WHO DESPISE THE EVIL ACTS OF THE SCALAWAGS (ITINIWALAG) LIKE THIS LOUIE. WE DO NOT SYMPHATIZE WITH THESE TIWALAG! MATAKOT KAYO SA DIYOS SA KALAPASTANGANANG GINAWA NINYO LOUIE AND YOUR COHORTS, LIKE SAMSOM, YUSON ETC! WE SUPPORT KA EDUARDO AND HIS SANGGUNIAN!

 • Solidong pananampalataya
  1 September 2015 at 9:43 pm - Reply

  You think the rally has weaken and divided the INC? it only made them stronger. You’ll see….hintayin natin ang resulta ng eleksyon. Yung sa Edsa, patikim palang yon. 100% the church will never be divided. If it will, aalis ako sa Iglesia.

 • nelson navaja
  2 September 2015 at 6:21 am - Reply

  Mr. Cayabyab iisa lang ang dapat mong gawin magbalikloob ka wag kang tumingin sa iba nilang pagkakamali, may sarili kang pananagutan ang sarili mo, nalingla ka nga sa sinasabi ng iba, nadamay ang kaligtasan mo. Hindi pa huli ang lahat tao lang tayo minsan ay magkakamali.As of now you are out of the race.

 • MOISES
  16 September 2015 at 2:00 am - Reply

  PARA KAY LOUIE CAYABYAB

  Sumulat ako sa iyo Ka Louie dahil personal tayong magkakilala. Ako ay sakop mo sa lokal at isa sa mga tinuturuan mo bilang Guro sa PNK noon. Hindi ko alam kung paano kita makakausap kung kayat ginawa ko ang sulat na ito sa pagbabakasakaling makarating ito sa iyo at iyong mapag-isipan.

  Tulad ng ibang nakakakilala sa iyo, ikinagulat ko ang naging hakbang mo na umurong sa pagka-Ministro dahil lamang sa personal mong damdamin o nararamdaman.

  Nakalimutan mo na ba ang itinuturo mo noon tungkol sa taong masunurin? Ang masunurin ay sumusunod, kahit minsan ay labag sa kanyang pansariling kagustuhan ang kailangang sundin. Pangunahin na dito ang pasya ng Pamamahala, sa mga bagay na nasa kanila ang pagpapasya.

  Marahil ay nahikayat ka lamang ng mga nagsasabing ipinagmamalasakit lamang nila ang Iglesia kung kayat kailangan nilang gawin ang kanilang mga ginawa.

  Nakalimutan mo siguro ang itinuro mo sa amin sa PNK noon, ang tungkol sa nangyari kay Uzza, na nagmalasakit dahil inakala niyang mahuhulog ang kaban ay kinapitan niya ito, subalit pinarusahan siya ng Diyos, dahil kabawal-bawalan ng Diyos noon na hawakan ang kaban.

  7At kanilang dinala ang kaban ng Dios na nakasakay sa isang bagong karo, at inilabas sa bahay ni Abinadab: at pinalakad ni Uzza at ni Ahio ang karo. 8At si David at ang buong Israel ay tumugtog sa harap ng Dios ng kanilang buong lakas: sa pamamagitan ng mga awit, at ng mga alpa, at ng mga salterio, at ng mga pandereta at ng mga simbalo, at ng mga pakakak.
  9At nang sila’y dumating sa giikan ng Chidon, ay iniunat ni Uzza ang kaniyang kamay upang hawakan ang kaban; sapagka’t ang mga baka ay natisod. 10At ang galit ng Panginoon ay nagalab laban kay Uzza, at sinaktan niya siya, sapagka’t kaniyang iniunat ang kaniyang kamay sa kaban; at doo’y namatay siya sa harap ng Dios. (I Chronicles 13:7-10)
  Tama ang pagmamalasakit sa Iglesia, subalit ang lahat ay dapat gawin nang ayon sa utos ng Diyos.

  Sana ay pinag-isipan mo muna kung sang-ayon ba sa utos ng Diyos ang inyong planong gawin, dahil malamang ay hindi ka nahulog sa pagkakamali dahil malinaw ang itinuro mo sa amin noon sa PNK, na ang anumang usapin sa pagitan ng magkakapatid sa Iglesia, idinudulog ito sa Pamamahala sa loob ng Iglesia na siyang may karapatang magpasya o magpataw ng hatol kung mayroon mang nakagawa ng pagkakamali. Hindi sa social media, hindi sa Youtube. Sana’y naisip mong basahin ang talatang ito na binabasa mo sa amin noon.

  4Kung kayo nga’y mayroong usapin na mga bagay na nauukol sa buhay na ito, ilalagay baga ninyo upang magsihatol ang mga taong walang halaga sa iglesia? 5Sinasabi ko ito upang mangahiya kayo. Ano, diyata’t wala baga sa inyo na isa mang marunong na makapagpapayo sa kaniyang mga kapatid, 6Kundi ang kapatid ay nakikipagusapin laban sa kapatid, at ito’y sa harapan ng mga hindi nagsisipanampalataya? (I Corinto 6:4-6)

  Marahil ay nahikayat ka ng mga ibat-ibang alegasyon at kailangan ninyong kumilos, kahit labag sa doktrina, para maibabalik sa “dating kalagayan” ang Iglesia.

  Para sa mga nasa labas ng Iglesia, hindi kataka-taka na madali nilang paniwalaan ang mga alegasyon, pero hindi sa mga kapatid na nakaka-alam kung gaano kahigpit ang ipinatutupad na tuntunin sa pananalapi ng Iglesia.

  Isa pa, napakatindi rin ng parusa sa kasong katiwalian sa loob ng Iglesia. At ibinubunyag ng Diyos ang taong gumagawa nito kahit walang magsabi o mag-ulat sa Pamamahala. Hindi sila makapagtatago sa Panginoong Diyos.

  Natatandaan mo siguro ang itinuro mo sa amin sa PNK noon, tungkol sa kasaysayan ng mag-asawang Ananias at Zafira, na naglingid ng ilang bahagi ng salapi na para sana sa Iglesia. Walang nag-ulat o nagsabi kay Apostol Pedro ng kanilang ginawa, subalit ibinunyag sila ng Diyos at pinatawan ng pinakamabigat na kaparusahan.

  1Datapuwa’t isang lalake na tinatawag na Ananias, na kasama ng kaniyang asawang si Safira, ay nagbili ng isang pag-aari, 2At inilingid ang isang bahagi ng halaga, na nalalaman din ito ng kaniyang asawa, at dinala ang isang bahagi, at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. 3Datapuwa’t sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo, at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? 4Nang yao’y nananatili pa, hindi baga yao’y nanatiling iyong sarili? at nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano’t inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Dios. 5At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito ay nahandusay at nalagot ang hininga: at sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nangakarinig nito. 6At nagsitindig ang mga kabinataan at siya’y binalot, at kanilang dinala siya sa labas at inilibing.
  7At may tatlong oras ang nakaraan, nang ang kaniyang asawa, na di nalalaman ang nangyari, ay pumasok. 8At sinabi sa kaniya ni Pedro, Sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ng gayon ang lupa. At sinabi niya, Oo, sa gayon. 9Datapuwa’t sinabi sa kaniya ni Pedro, Bakit kayo’y nagkasundo upang tuksuhin ang Espiritu ng Panginoon? narito, nangasa pintuan ang mga paa ng mga nagsipaglibing sa iyong asawa, at kanilang dadalhin ka sa labas. 10At pagdaka’y nahandusay sa paanan niya ang babae, at nalagot ang hininga: at nagsipasok ang mga kabinataan at nasumpungan siyang patay, at siya’y kanilang inilabas at inilibing siya sa siping ng kaniyang asawa. 11At sinidlan ng malaking takot ang buong iglesia, at ang lahat ng nangakarinig ng mga bagay na ito. (Gawa 5:1-11)

  Siguradong natatandaan mo rin ang kasaysayan ni Judas Iscariote. Nanatili siyang Apostol at nakasama pa ng Panginoong Jesus hanggang sa huling hapunan, kahit madalas niyang kupitan ang salapi ng Iglesia, subalit inihayag siya ng Panginoong Diyos at pinarusahan sa panahong Kanyang itinakda, upang matupad ang Kanyang kalooban.

  3Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok. At napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. 4Ito’y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, 5“Bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa tatlong daang salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan!” 6Sinabi iyon ni Judas, hindi dahil sa siya’y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya’y magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi, at madalas niyang kinukupitan ito. (Juan 12:3-6)

  Ka Louie, nawalan ka na ba ng tiwala sa Pamamahala? O ang mas tamang tanong ay, nawalan na ba kayo ng tiwala sa Panginoong Diyos?

  Kung naghawak ka lamang sana sa mga salita ng Diyos, hindi ka sana nagkamali sa ginawa mong pagpapasya.

 • POPULAR POSTS